Algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities

  • ‘’Paaldansstudio & Dance Centre’’: hierna te noemen PDC, organisator van het Paaldanskamp
  • ‘‘Deelnemer’’: de natuurlijke persoon die deelneemt aan het Paaldanskamp. Tevens de persoon die de Overeenkomst met PDC aangaat.
  • ‘’inschrijfformulier’’: formulier waarmee deelnemer zich aanmeldt. Deze is alleen te verkrijgen na aanvraag via e-mail.
  • ‘’Overeenkomst’’: een overeenkomst tussen Deelnemer en PDC.
  • ‘’Paaldanskamp’’: het evenement, georganiseerd door PDC, gevestigd in Breda

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door PDC gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten betreffende het ‘Paaldanskamp’.

De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Deelnemer wordt door PDC uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de algemene voorwaarden gelden slechts indien PDC daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de algemene voorwaarden en/ of bepalingen uit de Overeenkomst, dan gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.

Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

Alle aanbiedingen van PDC zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Aanmelden voor het Paaldanskamp is enkel mogelijk wanneer PDC het daarvoor gehanteerde inschrijfformulier heeft ontvangen en heeft bevestigd.

De Overeenkomst komt tot stand, nadat de Deelnemer het inschrijfformulier heeft ingeleverd via e-mail of persoonlijk in één van de studio’s van PDC, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt, of de betaling ontvangen is.

Wanneer de Overeenkomst tot stand gekomen is, is Deelnemer akkoord dat € 25,- van het totaalbedrag gebruikt wordt al zijnde reserveringskosten. PDC behoudt zich het recht om deze kosten te behouden bij een eventuele annulering.

Artikel 4: Betaling

Per automatisch incasso, betaling in één keer – PDC schrijft het volledige bedrag in één keer af. De afschrijving vindt één maand na inschrijving plaats.

Per automatisch incasso, betaling in twee keer – PDC schrijft het volledige bedrag in twee termijnen af. De eerste afschrijving vindt één maand na inschrijving plaats, de tweede termijn twee maanden na inschrijving.

Per automatisch incasso, in drie keer – PDC schrijft het volledige bedrag in drie termijnen af. De eerste afschrijving vindt plaats één maand na inschrijving, de tweede termijn twee maanden na inschrijving en de derde termijn drie maanden na inschrijving. Bij 3 termijnen wordt er € 5,00 extra administratiekosten in rekening gebracht.

Indien er voor door welke reden dan ook, geen betaling mogelijk is of achterwege blijft, dan blijft deelnemer van rechtswege in verzuim , zonder dat het enige ingebrekestelling vereist zal zijn.

Bij niet tijdige betaling behoudt PDC zich het recht om de Overeenkomst te annuleren.

Artikel 5: Instructies en gedragsregels

Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van PDC ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke PDC nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofden van de Overeenkomst.

Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door PDC in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door PDC van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van PDC

Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven te allen tijden voor risico van de Deelnemer. PDC aanvaardt – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en andere persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van PDC, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

PDC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-)verzekeringen van derden die door PDC bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van PDC beperkt tot het bedrag waarop het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

Artikel 7: Aansprakelijkheid Deelnemer

Deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor PDC en/ of enige derde is/ zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen- van Deelnemer.

Deelnemer zal PDC vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/ of diensten ingevolge van de Overeenkomst.

Artikel 8: Overmacht/ Wijziging/ Annulering

Indien PDC door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer van haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, zal PDC zich inspannen om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Deelnemer is gehouden.

Onder overmacht zoals in hierboven beschreven wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement.

Artikel 9: Annulering door Deelnemer

Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te geschieden, waarbij de verzenddatum als peildatum zal dienen voor het hieronder in dit artikel beschrevenen.
Annulering vanaf 14 dagen voor het evenement kan alleen geschieden met één van de volgende redenen: (aantoonbare) ziekte, blessure, of ernstige calamiteiten. In geval van ziekte of blessure dient een doktersverklaring te worden overhandigd aan PDC.

Andere redenen voor annuleren kunnen alleen worden aangedragen tot 14 dagen voor het evenement, met daarbij horende administratie- en annuleringskosten.
Bij annulering van de Overeenkomst wordt per Deelnemer het volgende bedrag in rekening gebracht:

– € 25,- administratie en annuleringskosten. Deze kosten worden bij elke vorm van annuleren in rekening gebracht.
– De reserveringskosten zoals genoemd in Artikel 3.
– Bij afmelden tot 14 dagen voor aanvang van het evenement ontvangt Deelnemer geen geld retour, maar ontvangt Deelnemer een tegoedbon ter waarde van het overgebleven bedrag. Deze bon is enkel te besteden voor het eerst volgende Paaldanskamp.
– 100% van het inschrijfgeld, de reeds genoemde administratie, annuleringskosten en reserveringskosten waarbij de annulering minimaal 14 dagen voor het evenement ontvangen is. Deelnemer ontvangt ook geen tegoedbon

Artikel 10: Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement nog drie weken door PDC bewaard. Na het verstrijken van deze periode is PDC gerechtigd om de voorwerpen voor een elk doel naar keuze te gebruiken.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland- West Brabant.

Artikel 12: Overige bepalingen

Beeldmateriaal van het Paaldanskamp en haar deelnemers, opgenomen ter plekke en op diverse locaties kunnen door PDC worden gebruikt in haar communicatiemiddelen ter promotie van PDC en het Paaldanskamp.

Alle gevallen en/ of situaties waarin bovenstaand regelement niet voorziet, worden uitsluitend door het management.